Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Je vaše dieťa mediálne gramotné?

Je vaše dieťa mediálne gramotné?
Foto: Shutterstock

Deti sú jednou z najatraktívnejších a najpočetnejších cieľových skupín mediálneho priemyslu. Zároveň sú najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou, pretože ešte nedokážu rozlišovať fiktívne od reálneho, pozitívne od negatívneho. Niektoré technológie poskytujú vzdelanie a zábavu, iné sa snažia niečo predať. Vzhľadom na ich rastúci vplyv sa výchova k mediálnej gramotnosti stáva nevyhnutnou.

Základná mediálna gramotnosť

Mediálnu gramotnosť môžeme popísať ako súbor zručností a schopností, ktoré sú neodmysliteľným predpokladom zodpovedného využívania médií a prístupu k nim.
Mediálne gramotné deti si uvedomujú, akým spôsobom je tvorený mediálny obsah, odkiaľ pochádza a čo je jeho účelom. Dokážu analyzovať a vytvárať si správny úsudok o:

 • obsahu - existuje jasný a zrozumiteľný obsah ale aj skrytý, podsunutý obsah, napr. hazardné hry ako súčasť bežných aplikácií,
 • o reklame a iných formách marketingu,
 • o podsúvaní názorových predsudkov a snahe ovplyvniť užívateľa,
 • o rôznych podobách médií a spôsoboch, akými sú tvorené,
 • o online bezpečnosti,
 • a o cenzúre.

Osvojiť si zručnosti v mediálnej gramotnosti je pre budúcnosť detí omnoho efektívnejšie ako im filtrovať obsah dovolených webových stránok. Ak chceme deti ubrániť pred možnými nástrahami informačných technológií, je dôležité vzdelať ich v oblasti technickej, obsahovej, komunikačnej a nakoniec aj v tvorivosti a vizuálnej predstavivosti.

Technická gramotnosť

Byť technicky zručný nepredstavuje len používanie počítačovej myšky, či stiahnutie novej videohry. Znamená to vedieť obmedziť užívateľské riziko, napr. nasadiť si ochranný kryt na smartfón alebo nadstaviť bezpečné heslo pre svoj tablet.  Technická zručnosť zahŕňa schopnosť pochopiť, ovládať a aktívne využívať vybavenie počítača, jeho softvér a aplikácie, tiež schopnosť uvedomiť si globálny aspekt internetu a nebezpečenstvo s tým spojené.

Obsahová gramotnosť

Porozumieť obsahu znamená pochopiť, ako narastá vplyv médií na spoločnosť, akým spôsobom sú médiá konštruované a ako vykresľujú realitu. Túto kompetenciu možno rozvíjať prostredníctvom správne položených otázok: Kto vytvoril tento webový portál? Bol to znalec alebo amatér? Použil informácie z dôveryhodného zdroja, alebo je obsah postavený na jeho subjektívnom názore? Je to šikovne umiestnená reklama, alebo naozaj výnimočný produkt, o ktorom chceme vedieť viac?

Komunikačná gramotnosť

Častokrát sme prostredníctvom e-mailov, smartfónov, on-line hier a sociálnych médií vo vzájomnom kontakte takmer 24 hodín denne. Vyžaduje si to stále nové informácie o tom, čo sa môže a čo sa nesmie robiť, je nutné osvojiť si normy a hodnoty on-line komunít a tomu prispôsobiť svoje konanie. Mediálne gramotný človek musí byť súčasne akceptujúci aj neústupný, keď je to potrebné. Sociálne médiá neprinášajú iba kontakty a spoluprácu, ale aj problémy pri ich neprimeranom využívaní, či dokonca možnosť zneužívania.

Tvorivá a vizuálna gramotnosť

Schopnosť tvorivo komunikovať v mediálnom prostredí znamená dokázať vytvoriť funkčný a príťažlivý mediálny obsah a zároveň ho vedieť priblížiť a doručiť svojej cieľovej skupine. Vytvárať mediálny obsah nekončí založením vlastného účtu na facebooku, je to aj dopĺňanie informácií do Wikipedie, písanie blogov, zverejňovanie videí a pod. Z tohto pohľadu je nevyhnutné porozumieť tomu, ako je obsah na internete konštruovaný a upravovaný a že podlieha autorským právam.

Mediálna gramotnosť je schopnosť odolať lákadlám, vyhnúť sa nezmyselným „blbostiam“, prekonať užívateľské bariéry, ignorovať bombastické reklamy, odolať technikám vymývania mozgov a mať silu použiť vypínač. Znamená to byť verný svojim hodnotám a byť sám sebou.

Ako rozvíjať mediálnu gramotnosť u detí?

Najlepším sprievodcom dieťaťa v digitálnom svete je mediálne gramotný rodič. Pokúste sa pravidelne zoznamovať s dostupnými technológiami a snažiť sa držať krok s inováciami a bežnými online aktivitami. 

Naučte svoje dieťa klásť otázky

Vedieť klásť otázky pomôže dieťaťu naučiť sa triediť informácie, orientovať sa v reklame a v produktovom umiestnení, pochopiť zaujatosť, byť si vedomý zneužitia štatistík, vedieť robiť závery o kvalite a informovať o mediálnych nezmysloch. Dieťa sa musí naučiť, že nemôže bezhlavo prijímať všetko, na čo narazí v médiách, ako skutočnosť alebo pravdu.

Skúste dieťa povzbudiť k tomu, aby sa samo seba opýtalo:

 • Je tento novinový článok reportáž, alebo len subjektívny názor novinára?
 • Kto zaplatil za túto stránku v časopise? Kto si tam nechal umiestniť reklamu?
 • Aké zdroje použil autor pri písaní tohto článku?
 • Aký bol autorov zámer?
 • Koho názor v článku chýba?

Ak máte pocit, že na takéto zložité otázky dieťa nebude vedieť odpovedať, skúste to na jednoduchom príklade – na obrázku hračky v reklamnom letáku:
To, že táto bábika je ideálna hračka pre vaše dieťa, je neodškriepiteľný fakt, alebo názor inzerenta? Jej fotka v letáku sa ocitla preto, lebo je to svetový unikát medzi bábikami a stojí zato dozvedieť sa o nej viac, alebo niekto zaplatil za jej uverejnenie? Odkiaľ autor čerpal informácie o tom, čo všetko bábika dokáže? Čo tým sledoval? A koho názor chýba, aby sme si vedeli všetky fakty overiť?

Inou formou kladenia otázok je nechať dieťa pozrieť sa na vec vašimi očami. Diskutujte s ním o tom, čo v médiách vidíte, ako sa pri sledovaní a čítaní rozhodujete, aké máte názory na to či ono. Overujte si informácie spoločne prostredníctvom rôznych zdrojov. Prečo je spomínaná bábika najlepšia na svete, ale okrem tohto letáku sa to nikde inde nespomína? Naopak, koľko webových stránok – toľko najlepších bábik. Spoločné rozhovory o tom, ako vnímate a kritizujete mediálny obsah, vám pomôžu posilniť vzťah s dieťaťom, vštepiť mu správne hodnoty a naučiť ho robiť rozhodnutia.

Obsah v médiách, a tiež z veľkej časti internetu, je niekoho vlastníctvo. Toto vlastníctvo sa vzťahuje aj na názory a rôzne uhly pohľadu. Aj televízne správy, ktoré berieme ako „fakt“, odrážajú spôsob, akým editori, režiséri, producenti a mediálny magnáti vidia svet – jednoducho, niečo sa do správ dostane a niečo nie. Riešením v tejto zamotanej situácii je zdravý sedliacky rozum. Naučiť dieťa klásť otázky mu pomôže vybrať si ideálny obsah toho, čomu uverí, alebo čomu dá prednosť - podľa osvojených hodnôt a vlastného uváženia. Ako sa hovorí: “Koľko ľudí, toľko chutí.“

Hovorte o reklame

Hovoriť s dieťaťom o reklame a o tom, čo nám chce reklama povedať, mu pomáha naučiť sa rozdiel medzi informáciami založenými na marketingových stratégiách a informáciami, ktoré nás chcú pobaviť, informovať alebo vzdelať.
Vyberte spolu s dieťaťom ľubovoľnú inzerciu v televízii alebo v časopise. Spýtajte sa ho, čo si o tom myslí. Kto je za tou reklamou? Čo chce, aby sme si o jeho produkte mysleli?
Hľadajte vo filme alebo v rozprávke strategicky umiestnený produkt. Vytvorte tabuľku a zaznačte do nej bod vždy, keď dieťa nájde skrytú reklamu v sledovanom programe.
Diskutujte spolu o niečom novom, čo práve vyšlo v správach, alebo čo ste objavili v časopise. Hovorte o kladoch a záporoch reklamovaného produktu alebo televíznej senzácie.

Čím viac budete s dieťaťom hovoriť o reklame a marketingových stratégiách, tým menej tovarov a služieb bude od vás žiadať. Naučí sa vyberať rozumne a nenechať sa ovplyvňovať názormi svetových korporácií.

Hovorte spolu o obsahu na internete

Prostredníctvom internetu sa stretávame s tým najlepším, ale aj s tým najhorším, čo sa dennodenne odohráva vo svete. Naučte svoje dieťa rozlišovať dobré od zlého a buďte pripravení odpovedať na jeho otázky.
Hľadajte na internete spoločne, použite viacero vyhľadávačov, meňte kľúčové slová a rozprávajte sa o tom, prečo je obsah jednej webovej stránky pre vás užitočný a iný nie. Povzbudzujte dieťa k tomu, aby si vždy prezrelo viacero stránok skôr, ako si spraví názor.
Zoznámte dieťa s rôznymi druhmi webových portálov. Rozprávajte sa o tom, kto ich vytvoril a čo je ich účelom, napr. vláda informuje a vzdeláva, komerčná spoločnosť predáva.
Nezabúdajte na opatrnosť v klikaní. Mnoho portálov obsahuje tzv. pop-up okná alebo animované reklamné bannery, ktoré vyzývajú, aby ste na ne klikli s prísľubom produktu zdarma alebo možnej výhry. V konečnom dôsledku nič nevyhráte a ešte môžete prísť k vírusu.

Mediálna gramotnosť znamená rozumieť mediálnym správam a vedieť klásť dôležité otázky o ich obsahu. Mediálne gramotné dieťa posilňuje svoje kritické myslenie a schopnosť kreatívneho riešenia problémov. Získavané zručnosti a vedomosti sú v rýchlo sa rozvíjajúcej informačnej spoločnosti predpokladom úspešného začlenenia do procesov inovácií.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu