Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Výchovné a vzdelávacie funkcie v aplikáciách a videohrách pre deti

Výchovné  a vzdelávacie funkcie v aplikáciách a videohrách pre deti
Foto: Shutterstock

Elektronické médiá sú permanentne prítomné v životoch detí na celom svete. Získavajú z nich drvivú väčšinu informácií, ktoré v rámci poznávacieho procesu  využívajú v reálnom prostredí. Význam digitálnych technológií rastie najmä vďaka bohatému kontextu, ktorý poskytujú pre aktivity detí a ich kognitívny rozvoj. Vzhľadom na rôzne vekové kategórie detských užívateľov je nutné dbať na vývinovú primeranosť zobrazovaného obsahu.

V súčasnosti neexistuje jednotný klasifikačný systém, ktorý by vývojárov detských aplikácií nasmeroval k tvorbe obsahu hry podľa veku a rozumových schopností detí. Ak zadáme do internetového vyhľadávača výraz “vzdelávacie aplikácie pre deti“, zobrazí sa zhruba 100 miliónov výsledkov. Ako si  z nich zmysluplne vybrať?

Deti sú veľmi individuálne a špecifické bytosti. Každé sa vyvíja vlastným tempom, má rôzne záujmy a schopnosti. Rovnaká aktivita môže jedno dieťa znechutiť a iné motivovať. Napriek tomu, že odborníci  sa zhodujú v názore, že situáciu je potrebné riešiť a stanoviť všeobecné kritériá hodnotenia detských aplikácií a videohier, definície pojmu „výchovná“, resp. „vzdelávacia“ sa celosvetovo rôznia.

Warren Bucklietner, zakladateľ elektronického časopisu Children's Technology Review, uvádza, že pri výbere je potrebné vziať do úvahy špecifické zručnosti a intelektuálnu zrelosť dieťaťa. Aplikácia nesmie byť príliš agresívna, ale ani nudná. Má byť nekomerčná a vhodná pre deti bez rozdielu pohlavia a etnického pôvodu. Ale čo výchovná a vzdelávacia hodnota? Je vôbec možné zadefinovať tento pojem tak, aby spĺňal individuálne požiadavky rodičov a zároveň i kritériá pedagógov z celého sveta?
Mike Robb, špecialista  spoločnosti Common Sense Media zaoberajúcej sa klasifikáciou detských aplikácií, je presvedčený, že žiadny hodnotiaci systém nebude dokonalý, ale určite môže byť užitočný. Bežný rodič nie je expert na vývoj dieťaťa a klasifikačný systém mu poskytne lepšiu predstavu o tom, prečo je jedna aplikácia lepšia alebo vhodnejšia ako tie ostatné.

International Age Ratings Coalition

International Age Ratings Coalition (Medzinárodná koalícia pre hodnotenie podľa veku, ďalej IARC) bola založená v roku 2013 a stala sa priekopníkom v oblasti globálnej klasifikácie digitálnych hier a mobilných aplikácií podľa veku užívateľov.
IARC je zložená zo zástupcov  ratingových agentúr z celého sveta. Ústredným bodom jej hodnotiaceho systému je dotazník pre vývojárov, ktorý bol vytvorený na základe kritérií zapojených agentúr. Jeho súčasťou sú otázky týkajúce sa obsahu, interaktívnych prvkov, informácie o ochrane osobných údajov a iných špecifikácií jednotlivých krajín. Zjednodušuje sa tým proces, pri ktorom vývojári získavajú pre svoju aplikáciu vekovú klasifikáciu v celosvetovom meradle. Ohodnotená aplikácia je označená ikonami podľa vekového rozdelenia stanoveného konkrétnou krajinou, resp. všeobecným označením IARC, pokiaľ sa konkrétna krajina v koalícii nenachádza.

Ikony označujúce vekové odporúčanie podľa IARC
3 roky a viac Aplikácia je vhodná pre deti do 7 rokov. Môže obsahovať minimálne komické násilie v nereálnej, kreslenej forme. Jednotlivé prvky a situácie sa nezhodujú s realitou. Nemá desivý obsah, nezobrazuje nahotu ani odkazy na sexuálnu a trestnú činnosť. Aplikácia nemá aktivované funkcie, ktoré umožňujú nekontrolovateľné on-line zdieľanie informácií
7 rokov a viac Vhodné pre deti od 7 rokov a staršie. Aplikácia obsahuje rovnaké kritériá ako 3+ s výnimkou, že môže zobrazovať situácie, ktoré by mohli vystrašiť mladších užívateľov a môže zobrazovať čiastočnú nahotu bez sexuálnej aktivity.
12 rokov a viac Vhodné pre deti od 12 rokov a staršie. Aplikácia môže obsahovať zvýšenú nahotu nesexuálnej povahy, mierne násilie názornejšieho charakteru, pokiaľ stále smeruje k fantazijným postavám. Násilie voči postavám s ľudským výzorom alebo voči rozpoznateľným zvieratám nesmie byť znázornené. Aplikácia môže umožniť nekontrolovaný prístup k on-line sociálnym sieťam, alebo zdieľanie informácií s tretími stranami. Pre kontrolu týchto prvkov je nutné použiť funkciu „rodičovskej kontroly“.
16 rokov a viac Vhodné pre deti od 16 rokov a staršie. Aplikácia môže zobrazovať realistické násilie s minimom krvi a sexuálnu aktivitu. Môže tiež zobrazovať páchanie trestnej činnosti, drogy, tabak a pod.
18 rokov a viac Aplikácie s týmto vekovým obmedzením môžu obsahovať intenzívne, hrubé násilie a veľa krvi.

 

PEGI

Pan-European Game Information (Celoeurópske informácie o hrách, ďalej PEGI) je systém vekovej klasifikácie  vytvorený s cieľom pomôcť rodičom správne sa rozhodnúť pri výbere počítačových hier. Bol spustený v roku 2003 a v súčasnosti sa používa v zhruba 30 krajinách po celej Európe. Tento systém podporujú hlavní výrobcovia konzol (Sony, Microsoft a Nintendo ), ako aj vydavatelia a tvorcovia interaktívnych hier. PEGI je zároveň súčasťou IARC.
Systém vekovej klasifikácie vytvorila Európska interaktívna softvérová federácia (Interactive Software Federation of Europe – ISFE) a slúži na to, aby boli médiá so zábavným obsahom (napr. filmy, videá, DVD a počítačové hry) jasne označené ikonou zodpovedajúcou vekovej kategórii. Klasifikácia na hre potvrdzuje, že je vhodná pre hráčov nad určitú vekovú hranicu, pričom sa berie do úvahy vhodnosť hry, nie úroveň jej náročnosti.

OK  Množstvo webstránok a online služieb obsahuje aplikácie s jednotným označením PEGI OK. Táto hra nezobrazuje žiaden potenciálne škodlivý obsah (násilie, sexuálna aktivita alebo sexuálne narážky, nahota, nadávky, hazardné hry, propagácia alebo užívanie drog, propagácia, alkoholu alebo tabaku, strašidelné scény) a je vhodná pre všetky vekové kategórie. Prevádzkovateľ webstránky alebo herného portálu môže používať označenie PEGI OK na základe vyhlásenia predloženého PEGI, že hra neobsahuje žiaden materiál, ktorý si vyžaduje formálnu klasifikáciu.
Pokiaľ hra obsahuje niektorý z vyššie uvedených prvkov, musí byť uvádzaná podľa veku pomocou štandardného systému klasifikácie PEGI. Pridelí sa jej PEGI označenie zodpovedajúce vekovej kategórii a deskriptory obsahu. To isté platí v prípade, ak možno hru stiahnuť do počítača zákazníka.

Ikony označujúce vekové odporúčanie podľa PEGI
3 roky a viac Obsah hier s týmto označením sa považuje za vhodný pre všetky vekové kategórie. Akceptuje sa určitá úroveň násilia v komickom kontexte (typicky kreslené formy násilia typu Bugs Bunny alebo Tom & Jerry). Dieťa by nemalo byť schopné spojiť si postavu na obrazovke s postavami v reálnom svete, malo by ísť o úplnú fantáziu. Hra by nemala obsahovať žiadne zvuky alebo obrazy, ktoré môžu malé deti vyľakať alebo nastrašiť, ani hrubé výrazy a nadávky.
7 rokov a viac Do tejto kategórie môžu byť zaradené všetky hry označené ako 3, ale môžu obsahovať aj potenciálne strašidelné scény alebo zvuky.
12 rokov a viac V tejto vekovej kategórii môže byť dieťa vystavené miernemu násiliu názornejšieho charakteru, pokiaľ stále smeruje k fantazijným postavám. Násilie voči postavám s ľudským výzorom alebo voči rozpoznateľným zvieratám nesmie byť znázornené. Môže obsahovať zvýšenú nahotu nesexuálnej povahy. Všetky prípadné nadávky musia byť jemné a nesmú obsahovať sexuálne narážky.
16 rokov a viac Táto klasifikácia sa aplikuje v prípade, že zobrazenie násilia (alebo sexuálnej aktivity) dosiahne štádium, ktoré vyzerá rovnako, ako by ho bolo možné očakávať v reálnom živote. Mladí ľudia v tejto vekovej kategórii by mali byť tiež schopní zvládnuť extrémnejšie nadávky, koncept užívania tabaku a drog, ako aj zobrazenie kriminálnych aktivít.
18 rokov a viac Klasifikácia dospelých sa aplikuje, keď úroveň násilia dosiahne štádium, kedy ide o zobrazenie hrubého násilia a/alebo zahŕňa prvky špecifických typov násilia.

 

Deskriptory zobrazené na zadnej časti obalu videohry indikujú hlavné dôvody, pre ktoré bola hra zaradená do konkrétnej vekovej klasifikácie.
Existuje osem deskriptorov:

 Nadávky  Nadávky  - Hra obsahuje vulgárne výrazy

 Diskriminácia  Diskriminácia - Hra zobrazuje obsah alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii

 Drogy  Drogy - Hra sa zmieňuje o drogách alebo zobrazuje užívanie drog

 Strach  Strach - Hra môže byť strašidelná alebo môže vyľakať malé deti

 Hazardné hry  Hazardné hry - Hry, ktoré nabádajú k hazardu

 Sex  Sex - Hra zobrazuje nahotu a/alebo sexuálne správanie alebo sa zmieňuje o sexe

 Násilie  Násilie - Hra zobrazuje násilie

 Online  Online - Hra , ktorú možno hrať on-line

PEGI sa používa a uznáva naprieč celou Európou a má nadšenú podporu Európskej komisie. Považuje sa za model európskej harmonizácie v oblasti ochrany detí.

Common Sense Media

Common Sense je nezisková organizácia a zároveň internetový portál s najväčšou databázou aplikácií, videohier, filmov, televíznych relácií, web stránok, kníh a hudby pre deti všetkých vekových kategórií. Na základe nezávislých hodnotení a odborných recenzií ponúka užívateľom možnosť správne sa rozhodovať pri výbere a zároveň pochopiť a orientovať sa v problémoch a možnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí v digitálnej podobe.
Rodič si produkty vyberá z tabuľky podľa intelektuálnej úrovne svojho dieťaťa. Common Sense má pre každú vekovú kategóriu nakonfigurované veku zodpovedajúce zručnosti, schopnosti a ciele vzdelávania. Každý hodnotený produkt je začlenený do niekoľkých kategórií a v rámci každej kategórie môže dostať 0 až 5 bodov, pričom 0 znamená, že konkrétne posudzovaný obsah sa v ňom vôbec nezobrazuje.

5 bodov: Naozaj pútavý obsah, vynikajúci vzdelávacie funkcie.

4 body:   Veľmi pútavé, výborné vzdelávacie funkcie.

3 body:   Pútavé, dobré vzdelávacie funkcie.

2 body:   Málo pútavé, slabšie vzdelávacie funkcie .

1 bod:     Neodporúča sa pre vzdelávanie
 

Výchovno-vzdelávaciu hodnotu možno sledovať aj prostredníctvom deskriptorov obsahu:

Vzdelávacia hodnota Vzdelávacia hodnota, Pozitívne správy Pozitívne správy , Pozitívne vzory Pozitívne vzory, Násilie a desivý obsah Násilie a desivý obsah, Sexualita Sexualita, Jazyk a vulgarizmy Jazyk, vulgarizmy, Komercia Komercia, Alkohol, drogy a fajčenie Alkohol, drogy a fajčenie, Online súkromie a bezpečnosť Online súkromie a bezpečnosť 

 

Common Sense sa od roku 2003 systematicky venuje výchove a vzdelávaniu detí prostredníctvom vyspelých technológií. Dôraz pritom kladie najmä na ideálne rozloženie detských aktivít medzi technológie a zdravý životný štýl. Vydávaním rozličných štúdií a vedeckých teórií podporuje informovanosť rodičov, škôl i samotných vývojárov.

App store

V App store je dostupných viac ako 500 000 aplikácií a pre rodičov je nesmierne zložité rozhodnúť sa, ktoré budú vhodné pre ich dieťa. Napriek tomu, že do nákupu konkrétnej aplikácie sa určite nevrhajú bez predchádzajúcich odporúčaní, je na mieste si stiahnutú aplikáciu najskôr osobne vyskúšať. Ako sme uvádzali vyššie, hodnotový rebríček recenzií sa môže líšiť a ani aplikácia uvádzaná pod hlavičkou 4+ nemusí byť to pravé pre vaše 5 ročné dieťa.
Mobilné zariadenia typu iPod (ale aj iPad a iPhone) disponujú funkciou rodičovskej kontroly, na základe ktorej je možné obmedziť zobrazovanie aplikácií podľa hodnotenia ich obsahu. Aby aplikácia získala príslušné hodnotenie, musí vývojár vyplniť formulár popisujúci jej obsah.

Hodnotenie aplikácií v App store

4+    Aplikácia v tejto kategórii neobsahuje žiadny sporný materiál.

9+   Aplikácie v tejto kategórii môžu obsahovať mierne alebo občasné výskyty kresleného, fantazijného alebo realistického násilia a občasný mierne hororový obsah, ktorý nemusí byť vhodný pre deti do 9 rokov.

12+  Aplikácie v tejto kategórii môžu obsahovať ľahko vulgárne výrazy, kreslené až realistické násilie, občasné sugestívne témy a simulované hazardné hry, čo nemusí byť vhodné pre deti mladšie ako 12 rokov.

17+ Na nákup tejto aplikácie je potrebné dosiahnuť vek minimálne 17 rokov. Aplikácie v tejto kategórii môžu obsahovať časté a intenzívne urážlivé vyjadrenia; časté a intenzívne kreslené až realistické násilie; časté a intenzívne desivé scény, sexuálny obsah, nahotu, užívanie alkoholu, tabaku a liekov.

Reklama v aplikácii YouTube pre deti

V mladšom školskom veku deti často nevedia rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo fikcia. Preberajú vzory správania zo svojho prirodzeného prostredia, ale aj z digitálnych médií. Spoločnosť nielenže mladú generáciu nechráni, ale sama sa často zúčastňuje na vytváraní negatívnych hodnôt a noriem správania. Jedným z najrozšírenejších prvkov šíriacich neželané informácie, je reklama.
Deti a mládež sa pôsobením reklamy dostávajú  do kontaktu s  negatívnymi vplyvmi, ktoré ohrozujú ich mravný a sociálny život vo veku, kedy ešte nie sú sociálne zrelé a nie sú preto voči týmto vplyvom odolné. Je to podmienené nedostatkom skúseností ale aj vplyvom rovesníkov, ktorí na danú reklamu upozornia a presadzujú ju. 
Aplikácia YouTube pre deti  je pre svoj všestranný obsah u detí a rodičov veľmi obľúbená.  Je však aj mimoriadne bohatá na reklamy. Našťastie, všetky reklamné spoty  schvaľuje tím pre posúdenie súladu s pravidlami služby YouTube. Okrem toho musia inzerenti dodržiavať príslušné právne predpisy a nariadenia (vrátane všetkých príslušných samoregulačných usmernení a usmernení platných v danom odvetví).
Aplikácia YouTube pre deti je podporovaná z reklám v rámci obmedzenej platenej inzercie. Pred zvoleným videom sa tak môže zobraziť reklamný mikrospot, po ktorom nasleduje videoreklama – označená vylúčením zodpovednosti pre reklamy. Obsah, ktorý nahrajú používatelia na svoje kanály, sa nepovažuje za reklamu. Napríklad vyhľadanie výrazu „autá“ môže viesť k televíznej reklame na hračkárske autá, ktorú nahral nejaký používateľ, ale aj k spoločnosti, ktorá vyrába hračkárske autá. Ani jedno z toho však nie je reklama.

Požiadavky na formát reklamy a zakázané kategórie produktov

  • Videoreklama môže trvať maximálne 15 sekúnd pri nepreskočiteľných reklamách a 60 sekúnd pri preskočiteľných reklamách. Patrí sem aj trojsekundový reklamný mikrospot, ktorý sa prehráva pred reklamou.
  • V aplikácii sú vypnuté koncové webové adresy a prepojenia na iné stránky. Na reklamy v aplikácii YouTube pre deti nie je možné kliknúť.
  • Všetky reklamy musia byť hostené v službe YouTube. Reklamy zobrazované treťou stranou sú zakázané.
  • Inzercia orientovaná na záujmy je v aplikácii YouTube pre deti zakázaná.
  • Reklamy s remarketingom alebo inými sledovacími pixelmi sú zakázané.

V aplikácii YouTube pre deti sú zakázané reklamy na nasledovné produkty:

Mediálny obsah citlivý na vek, krása a telesná kondícia, randenie alebo vzťahy, jedlá a nápoje, nelegálne alebo regulované produkty, online alebo virtuálne komunity, politická reklama, náboženská reklama, videohry, obsah pre dospelých a obsah so sexuálnym podtextom, používanie obchodných značiek, súťaže, podnecovanie k nákupu, zavádzajúca a klamlivá reklama a násilný obsah.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu