Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Posledné dni pred zápisom do školy utekajú! Čo všetko si dieťa musí dovtedy zopakovať?

Posledné dni pred zápisom do školy utekajú! Čo všetko si dieťa musí dovtedy zopakovať?

Ako pripraviť dieťa na zápis do základnej školy?
Foto: Shutterstock

Ak patríte k rodičom, ktorí majú doma predškoláka, určite sa v krátkej dobe vyberiete so svojou ratolesťou na zápis do prvého ročníka. Ten sa uskutočňuje každoročne v priebehu apríla. Mnoho rodičov si v tejto súvislosti kladie rôzne otázky. Najčastejšou dilemou ostáva, či je dieťa na vstup do školy skutočne pripravené. Fyzickú zrelosť posudzuje pediater pri zdravotnej prehliadke, duševnú zrelosť môžete konzultovať v pedagogicko-psychologickej poradni a v prípade, že vaše dieťa ešte nie je na vstup do školy pripravené, môžete v spolupráci s riaditeľstvom školy požiadať o odklad školskej dochádzky o jeden rok. Vo všeobecnosti však platí, že nie je potrebné dieťa pred zápisom špeciálnym spôsobom pripravovať a zbytočne ho tým stresovať. Na rozvoj jeho poznávacích zručností zvyčajne postačia jednoduché hry. Ako to teda dosiahnuť?

Čo má vedieť budúci prváčik?

 • Samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky – dieťaťu poskytujeme priestor na pohyb, aby sa naučilo koordinácii tela, súhre oko-ruka. Vhodné sú na to bežné činnosti ako behanie, skákanie, loptové hry, upratovanie hračiek. Medzi hračky by určite mali patriť skladačky, stavebnice, rôzne kreatívne sady a podobne.
 • Držať ceruzku správnym úchopom – zaobstarajte si pracovné listy, kde dieťa rieši jednoduché úlohy, napríklad obkresľuje isté tvary. Na trhu sú rôzne detské časopisy, ktoré sa tomuto venujú.
 • Správne vyslovovať všetky hlásky a plynulo hovoriť– dieťa by do školy malo nastupovať s čistou rečou, správne vyslovovať aj hlásky R,L a sykavky. V opačnom prípade sa odporúča najneskôr v 5. roku navštíviť logopéda. Dôležitá je dostatočná slovná zásoba a schopnosť prerozprávať , čo zažilo alebo počulo. Rozprávajte sa s dieťaťom a stimulujte ho otázkami k danej téme. Na rozvoj reči má veľký vplyv aj sluchové vnímanie. Pomôže, ak budeme deťom čítať rozprávky.
 • Nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi a rozoznávať bežné farby a ich odtiene – kreslenie a poznávanie farieb môžeme rozvíjať vyhľadávaním predmetov na obrázku, dokresľovaním detailov, spájaním predlohy s jej tieňom, či hľadaním chýbajúcich častí na obrázku. Na túto činnosť nadväzuje strihanie jednoduchých tvarov.
 • Vedieť sa orientovať v priestore a čase – túto schopnosť si dieťa precvičuje pri každodenných činnostiach a neskôr ju využije pri práci s mapami, notovými zápismi, či v geometrii- Lepšie si bude vedieť rozložiť sily na prácu. Sledujte ako dieťa chápe pojmy hore-dole, vpravo-vľavo, vysoko-nízko, ráno-na obed-večer a tiež dni v týždni
 • Plynule počítať do 10, spočítať predmety do 5, rozoznať geometrické tvary – hry a činnosti na rozvoj matematickej predstavivosti ľahko nájdeme v spomínaných detských časopisoch, ale aj v knihách či na internete. Predtým, ako začneme pracovať s obrázkami, odporúčame zahrať sa s deťmi s využitím bežných predmetov.
 • Vedieť zarecitovať básničku alebo zaspievať – trénovanie a posilňovanie pamäti má úzky súvis s plnením zadaných úloh v škole. Zadávajte dieťaťu jednoduché inštrukcie a kontrolujte ich vykonanie. Opakujte obľúbené pesničky a básničky hravou formou.
 • Vytlieskať v slove slabiky a určiť ich počet – je to jednoduchá hra, ktorú majú deti veľmi radi. Postupne roztlieskavame slová na slabiky, napr. MA-MIČ-KA, KO-BY-LA, VLÁ-ČIK. Necháme deti, nech si slová určujú sami a otázkami ich nabádame k rozpoznávaniu prvej a poslednej hlásky.
 • Lateralita – dieťa by pred vstupom do 1. ročníka malo mať vyhranenú lateralitu, teda dominantné používanie pravej, či ľavej ruky. Ak to tak nie je, obrátime sa na pedagogicko-psychologickú poradňu.

Ako sa má správať budúci prváčik?

Každé dieťa je iné a každé má svoje špecifické vlastnosti. V tomto smere veľkú úlohu zohráva učiteľka, ktorá by sa mala snažiť porozumieť jeho potrebám a povahe. Samozrejme, určitá miera citovej stability a sociálnej vyspelosti sa od detí vyžaduje. K tomu dobre poslúži najmä skúsenosť s materskou školou. Vo všeobecnosti však stačí, ak dieťa bez problémov zvládne týchto pár bodov:

 • Dokáže sa odlúčiť od rodičov, dobre si zvyká na nové prostredie  a osoby
 • Dobre sa cíti v kolektíve, nestráni sa, nie je bojazlivé, vyhľadáva iné deti a teší sa na nich
 • Nie je agresívne, spory rieši bez bitky a vzdorovitosti, spolupracuje so spolužiakmi
 • Netrpí zlozvykmi ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, špáranie v nose
 • Nezajakáva sa, nepomočuje
 • Vie zotrvať v činnosti aspoň 15-20 minút, začatú prácu dokončí, neodbieha
 • Uznáva dospelú autoritu a vie sa jej podriadiť
 • Ovláda základné prejavy slušného správania, pozdraví, poďakuje, poprosí, ospravedlní sa

Kedy je lepšie požiadať o odklad školskej dochádzky?

Ako zistíte, že vaše dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na vstup do školy? Rodičia si neradi priznávajú, že ich ratolesť v niečom zaostáva, respektíve nie je schopná sa prispôsobiť. Ak však existuje dôvodná pochybnosť, či je pre vaše dieťa ten správny čas, odporúčame obrátiť sa pedagogicko-psychologickú poradňu. Títo pracovníci včas odhalia, v akých zručnostiach má predškolák medzery a v mnohokrát dokážu nedostatky odstrániť ešte pred nástupom školskej dochádzky. V takých prípadoch potom odklad nie je potrebný.

Najčastejšie dôvody odkladu:

 • Ak je dieťa narodené medzi májom a augustom
 • Má rečové problémy – zlú výslovnosť, nevie formulovať vety,
 • Nesústredí sa, nezapamätá si vetu, je nepozorné, vyrušuje, nevie sa zaradiť do kolektívu
 • Nedokáže sa orientovať v priestore a čase
 • Nemá osvojené základné hygienické návyky, správne stolovanie, samoobslužné činnosti
 • Nemá záujem o školu, o nové vedomosti, je príliš hravé
 • Nevie si zapamätať základné údaje o sebe, svojej rodine a najbližšom okolí – adresa, vek, mená
 • Nerešpektuje cudziu autoritu, odmieta písať domáce úlohy
 • Trpí zvýšenou únavou, strachom zo školy
 • Vynakladá priveľkú námahu pri riešení úloh a napriek tomu zle prospieva
 • Dieťa má neurotickú povahu, sú evidentné výrazné nedostatky vo výchove
 • Ranné poškodenie centrálnej nervovej sústavy, výrazne podpriemerný  intelekt

Hoci  sa vám proces adaptácie dieťaťa na školu môže zdať náročný, je dôležité, aby ste na deti nevyvíjali tlak a nevyvinuli v nich obavy zo zlyhania. Vašim primárnym cieľom má byť, aby sa dieťaťu v škole páčilo a aby do nej chodilo rado.

 

 

 

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu