Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Význam a rozvoj sluchu

Význam a rozvoj sluchu
Foto: Shutterstock

Sluch je prvý zmysel, ktorý je v maternici aktívny už štyri a pol mesiaca pred narodením. Jeho prvotnou funkciou je dodávať mozgu energiu potrebnú k jeho fungovaniu. Sluch je tiež základnou podmienkou pre dobrý vývoj reči, je nevyhnutnou súčasťou kvalitného života a schopnosti zaradiť sa do spoločnosti. Bez sluchu a možnosti komunikácie s ľuďmi sa môže človek ľahko ocitnúť v sociálnej izolácii.
Vývoju a kvalite sluchu je potrebné venovať pozornosť už od narodenia. Aj keď sa všetko vyvíja správne a sluch sa zdá byť v poriadku, je vhodné ho precvičovať. Pozornosť treba sústrediť najmä na deti, ktoré sa chystajú do prvej triedy. Pre vstup do školy je totiž dôležitá nielen dostatočná koncentrácia na určenú úlohu, ale tiež schopnosť vedieť „odfiltrovať“ vedľajšie rušivé zvuky. Dobrý sluch je tiež dôležitý pre správne vyslovovanie sykaviek alebo znelých a neznelých hlások. Táto schopnosť je úzko prepojená so správnym nácvikom čítania a písania.

Správny vývoj sluchu

Sluchové vnímanie sa rozdeľuje do piatich oblastí: počúvanie, sluchová diferenciácia, sluchová pamäť, analýza a syntéza a vnímanie rytmu. Tieto oblasti sa vzájomne prelínajú.

Počúvanie úzko súvisí s koncentráciou pozornosti. Dieťa počúva a rozlišuje zvuky svojho okolia. Okolo tretieho roka by malo zvládnuť vypočuť si krátky jednoduchý príbeh a s nástupom do školy rozprávku či dlhší príbeh. Dieťa sa učí počúvať okolité zvuky, zvuky svojho tela (dýchanie, srdce), zvuky zvierat alebo zvuky doliehajúce z ulice a z prírody.
Sluchová diferenciácia je ovplyvňovaná najmä úrovňou slovnej zásoby a zvládnutím jazyka. Dieťa ľahšie rozlíši slovo, ktoré je mu známe. Aby dokázalo správne vyslovovať, musí vedieť rozlíšiť jednotlivé hlásky na znelé/neznelé, spoluhlásky  na mäkké/tvrdé a samohlásky na krátke a dlhé. Schopnosť správne rozlišovať je podstatná pre výučbu písania a čítania. Je tiež dôležité vedieť odlíšiť podstatné zvuky od nepodstatných, ktoré sú iba akousi kulisou.
Vnímanie rytmu a schopnosť napodobňovania rytmu je ovplyvňovaná pamäťou a sústredením. Rytmus patrí k nášmu životu a sprevádza nás takmer pri všetkých činnostiach (napríklad pri práci či športe). Problémy s vnímaním rytmu sa následne prejavujú v pohyboch dieťaťa, v jeho reči, pri písaní a čítaní.
V rámci sluchovej analýzy a syntézy je dieťa schopné vnímať hovorenú reč ako celok a uvedomiť si, že je zložená z častí, teda slov. Výrazne sa začína rozvíjať v období nástupu do školy, pretože dieťa už dosiahlo určitej rozumovej zrelosti. Okolo šiesteho roka tak dokáže rozlíšiť slová vo vete, zvládne určiť ich počet a poradie. Je schopné nájsť v slovách samohlásky.
Oblasť sluchovej pamäte je veľmi dôležitá pre ostatné oblasti sluchovej percepcie. Pri nedostatočne rozvinutej pamäti sa vyskytujú problémy aj u detí, ktoré inak učivo ľahko zvládajú. Dieťa si nedokáže zapamätať informáciu, ktorá k nemu prichádza, v dôsledku čoho sa môžu prejaviť problémy pri diktátoch alebo matematických päťminútovkách. Pre dieťa môže byť ťažké zapamätať si a zopakovať básničky, pesničky či riekanky. Nedostatočná sluchová pamäť vedie k zlej sluchové analýze a syntéze, kedy dieťa zabúda prvú alebo poslednú hlásku v slovách.

Keď dieťa „nepočuje“

Ak sa niekedy stáva, že dieťa nepočuje, alebo dostatočne nereaguje na hovorené slovo alebo iné zvuky,  nemusí ísť hneď o sluchovú vadu. Príčinou môže byť  tzv. mazová zátka, ktorá často pokrýva celý ušný kanálik alebo jeho okolie. Pre jej odstránenie je najvhodnejšie použiť niektoré z radu dostupných ušných sprejov.
Ďalšou z príčin zhoršeného sluchu môžu byť opakované zápaly stredného ucha. Nedoslýchavosť je tiež častým prejavom u zväčšených nosných mandlí. Každopádne je vhodné pri akomkoľvek podozrení na zhoršenú kvalitu sluchu navštíviť lekára. U menej závažných problémov včasná liečba dieťaťu rýchlejšie uľaví, u vážnejších sluchových vád je včasné odhalenie zárukou oveľa lepšej možnosti liečby a zároveň úspešnejšieho zapojenia sa do „zdravej“ spoločnosti.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu