Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Ako pripraviť dieťa na zápis do základnej školy?

Ako pripraviť dieťa na zápis do základnej školy?
Foto: Shutterstock

Ak patríte k rodičom, ktorí majú doma predškoláka, určite sa v krátkej dobe vyberiete so svojou ratolesťou na zápis do prvého ročníka. Ten sa uskutočňuje každoročne v priebehu apríla. Mnoho rodičov si v tejto súvislosti kladie rôzne otázky. Najčastejšou dilemou ostáva, či je dieťa na vstup do školy skutočne pripravené.
Fyzickú zrelosť posudzuje pediater pri zdravotnej prehliadke, duševnú zrelosť môžete konzultovať v pedagogicko-psychologickej poradni a v prípade, že vaše dieťa ešte nie je na vstup do školy pripravené, môžete v spolupráci s riaditeľstvom školy požiadať o odklad školskej dochádzky o jeden rok. Vo všeobecnosti však platí, že nie je potrebné dieťa pred zápisom špeciálnym spôsobom pripravovať a zbytočne ho tým stresovať. Na rozvoj jeho poznávacích zručností zvyčajne postačia jednoduché hry. Ako to teda dosiahnuť?

Čo má vedieť budúci prváčik?

 • Samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky – dieťaťu poskytujeme priestor na pohyb, aby sa naučilo koordinácii tela, súhre oko-ruka. Vhodné sú na to bežné činnosti ako behanie, skákanie, loptové hry, upratovanie hračiek. Medzi hračky by určite mali patriť skladačky, stavebnice, rôzne kreatívne sady a podobne.
 • Držať ceruzku správnym úchopom – zaobstarajte si pracovné listy, kde dieťa rieši jednoduché úlohy, napríklad obkresľuje isté tvary. Na trhu sú rôzne detské časopisy, ktoré sa tomuto venujú.
 • Správne vyslovovať všetky hlásky a plynulo hovoriť– dieťa by do školy malo nastupovať s čistou rečou, správne vyslovovať aj hlásky R,L a sykavky. V opačnom prípade sa odporúča najneskôr v 5. roku navštíviť logopéda. Dôležitá je dostatočná slovná zásoba a schopnosť prerozprávať , čo zažilo alebo počulo. Rozprávajte sa s dieťaťom a stimulujte ho otázkami k danej téme. Na rozvoj reči má veľký vplyv aj sluchové vnímanie. Pomôže, ak budeme deťom čítať rozprávky.
 • Nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi a rozoznávať bežné farby a ich odtiene – kreslenie a poznávanie farieb môžeme rozvíjať vyhľadávaním predmetov na obrázku, dokresľovaním detailov, spájaním predlohy s jej tieňom, či hľadaním chýbajúcich častí na obrázku. Na túto činnosť nadväzuje strihanie jednoduchých tvarov.
 • Vedieť sa orientovať v priestore a čase – túto schopnosť si dieťa precvičuje pri každodenných činnostiach a neskôr ju využije pri práci s mapami, notovými zápismi, či v geometrii- Lepšie si bude vedieť rozložiť sily na prácu. Sledujte ako dieťa chápe pojmy hore-dole, vpravo-vľavo, vysoko-nízko, ráno-na obed-večer a tiež dni v týždni
 • Plynule počítať do 10, spočítať predmety do 5, rozoznať geometrické tvary – hry a činnosti na rozvoj matematickej predstavivosti ľahko nájdeme v spomínaných detských časopisoch, ale aj v knihách či na internete. Predtým, ako začneme pracovať s obrázkami, odporúčame zahrať sa s deťmi s využitím bežných predmetov.
 • Vedieť zarecitovať básničku alebo zaspievať – trénovanie a posilňovanie pamäti má úzky súvis s plnením zadaných úloh v škole. Zadávajte dieťaťu jednoduché inštrukcie a kontrolujte ich vykonanie. Opakujte obľúbené pesničky a básničky hravou formou.
 • Vytlieskať v slove slabiky a určiť ich počet – je to jednoduchá hra, ktorú majú deti veľmi radi. Postupne roztlieskavame slová na slabiky, napr. MA-MIČ-KA, KO-BY-LA, VLÁ-ČIK. Necháme deti, nech si slová určujú sami a otázkami ich nabádame k rozpoznávaniu prvej a poslednej hlásky.
 • Lateralita – dieťa by pred vstupom do 1. ročníka malo mať vyhranenú lateralitu, teda dominantné používanie pravej, či ľavej ruky. Ak to tak nie je, obrátime sa na pedagogicko-psychologickú poradňu.

Ako sa má správať budúci prváčik?

Každé dieťa je iné a každé má svoje špecifické vlastnosti. V tomto smere veľkú úlohu zohráva učiteľka, ktorá by sa mala snažiť porozumieť jeho potrebám a povahe. Samozrejme, určitá miera citovej stability a sociálnej vyspelosti sa od detí vyžaduje. K tomu dobre poslúži najmä skúsenosť s materskou školou. Vo všeobecnosti však stačí, ak dieťa bez problémov zvládne týchto pár bodov:

 • Dokáže sa odlúčiť od rodičov, dobre si zvyká na nové prostredie  a osoby
 • Dobre sa cíti v kolektíve, nestráni sa, nie je bojazlivé, vyhľadáva iné deti a teší sa na nich
 • Nie je agresívne, spory rieši bez bitky a vzdorovitosti, spolupracuje so spolužiakmi
 • Netrpí zlozvykmi ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, špáranie v nose
 • Nezajakáva sa, nepomočuje
 • Vie zotrvať v činnosti aspoň 15-20 minút, začatú prácu dokončí, neodbieha
 • Uznáva dospelú autoritu a vie sa jej podriadiť
 • Ovláda základné prejavy slušného správania, pozdraví, poďakuje, poprosí, ospravedlní sa

Kedy je lepšie požiadať o odklad školskej dochádzky?

Ako zistíte, že vaše dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na vstup do školy? Rodičia si neradi priznávajú, že ich ratolesť v niečom zaostáva, respektíve nie je schopná sa prispôsobiť. Ak však existuje dôvodná pochybnosť, či je pre vaše dieťa ten správny čas, odporúčame obrátiť sa pedagogicko-psychologickú poradňu. Títo pracovníci včas odhalia, v akých zručnostiach má predškolák medzery a v mnohokrát dokážu nedostatky odstrániť ešte pred nástupom školskej dochádzky. V takých prípadoch potom odklad nie je potrebný.

Najčastejšie dôvody odkladu:

 • Ak je dieťa narodené medzi májom a augustom
 • Má rečové problémy – zlú výslovnosť, nevie formulovať vety,
 • Nesústredí sa, nezapamätá si vetu, je nepozorné, vyrušuje, nevie sa zaradiť do kolektívu
 • Nedokáže sa orientovať v priestore a čase
 • Nemá osvojené základné hygienické návyky, správne stolovanie, samoobslužné činnosti
 • Nemá záujem o školu, o nové vedomosti, je príliš hravé
 • Nevie si zapamätať základné údaje o sebe, svojej rodine a najbližšom okolí – adresa, vek, mená
 • Nerešpektuje cudziu autoritu, odmieta písať domáce úlohy
 • Trpí zvýšenou únavou, strachom zo školy
 • Vynakladá priveľkú námahu pri riešení úloh a napriek tomu zle prospieva
 • Dieťa má neurotickú povahu, sú evidentné výrazné nedostatky vo výchove
 • Ranné poškodenie centrálnej nervovej sústavy, výrazne podpriemerný  intelekt

Hoci  sa vám proces adaptácie dieťaťa na školu môže zdať náročný, je dôležité, aby ste na deti nevyvíjali tlak a nevyvinuli v nich obavy zo zlyhania. Vašim primárnym cieľom má byť, aby sa dieťaťu v škole páčilo a aby do nej chodilo rado.

 

 

 

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu