Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Význam a rozvoj hrubej motoriky

Význam a rozvoj hrubej motoriky
Foto: Shutterstock

Význam rozvoja hrubej motoriky je nesporný. Významnou mierou prispieva k správnemu držaniu tela, učí dieťa zvládnuť orientáciu v priestore, prekonávať rôzne prekážky, zladiť pohyb s rytmom a hudbou a vedome napodobovať pohyb podľa vzoru. Čím častejšie dieťa tieto aktivity vykonáva, tým viac sa v nich zdokonaľuje. O čo je dieťa v danej aktivite zdatnejšie, o to častejšie túto činnosť vyhľadáva. Akonáhle je v niektorej z činností neobratné, či neisté, začne sa jej vyhýbať a neskôr môže v tomto smere výrazne zaostávať. Z uvedeného dôvodu je potrebné dbať na vysokú mieru motivácie pri telesných aktivitách.
Hrubou motorikou nazývame všetky pohybové aktivity, ktoré sú zaisťované veľkými svalovými skupinami. Tento pojem zahŕňa nielen koordináciu horných a dolných končatín, ale podnecuje zapojenie dieťaťa do spoločných činností a hier s ostatnými deťmi. Od pohybov veľkých kĺbov akými sú behanie, skákanie, plávanie, držanie rovnováhy, či lezenie, sa dostávame až ku hre „na niekoho a na niečo“.

Rozvoj hrubej motoriky

Motorika upevňuje fyzické zdravie, ktoré je podmienkou primeraného vývinu človeka. Zároveň motivuje zúčastňovať sa na takých telesných činnostiach, ktoré vedú k emocionálnemu uvoľneniu, a tým aj ku psychickému zdraviu. Z tohto hľadiska sú ideálnym spôsobom na rozvoj a stimuláciu hrubej motoriky pohybové hry.

Hra

Hraním sa dieťa učí prispôsobovať svojmu okoliu, získava zručnosti, skúsenosti a poznatky. Rozvíja si celú svoju osobnosť, motorické zručnosti, myslenie, reč, cit i vôľu. Hry svojou prirodzenosťou, spontánnosťou a hravou atmosférou umožňujú dieťaťu odreagovať sa, príjemne sa uvoľniť, prežiť radosť z úspechu.
Anglická psychologička Susanna Millarová v knihe Psychológia hry napísala: "Hra je najdôležitejšou súčasťou života detí, zo psychologického hľadiska je pre správny rozvoj dieťaťa nevyhnutná. Pomáha rozvíjať tvorivé spôsoby myslenia a odstraňuje strnulosť myslenia. Je spontánnym prostriedkom vyjadrenia sa, rozvíja intelektuálne, fyzické, sociálne a etické návyky a zároveň umožňuje „vybíjať“ napätie, brániť sa frustráciám, oslobodiť sa od reality a navodzovať príjemnú atmosféru."

Kritériá dobrých hier:

Účinné sú nie len hry zamerané na výkon, ale najmä tie, ktoré stimulujú viac oblastí. Dieťa si musí zapamätať inštrukcie, premýšľať nad splnením úlohy, koncentrovať sa a na základe toho konať. Zmyslové vnímanie a pohybová reakcia sa zapájajú hlavne pri vnímaní opisu hry (slovného opisu, ale aj praktickej ukážky), vysvetlení pravidiel a pri samotnej realizácii. Deti reagujú na základe počutého a videného. Tým sa prirodzene posilňujú a stimulujú ich psychické funkcie a psychomotorika. Mnohé hrové situácie sú pre deti výzvou na riešenie problému, zapojenie pamäte, vizuálnych a diskriminačných kompetencií, komunikačných schopností a schopnosti sústrediť sa.
Vo všeobecnosti je vhodné voliť hry podľa schopností detí, resp. prechádzať od jednoduchších k náročnejším. 

Hry s prvkami na rozvoj pozornosti, koncentrácie a pamäťových schopností

 • hra musí naznačovať niečo zaujímavé pre deti,
 • hra vyzýva deti k hre (dieťa má objaviť, ako sa dá hrať),
 • hra umožní deťom ohodnotiť vlastný úspech,
 • hra dovolí aktívne sa zúčastňovať všetkým prítomným deťom,
 • hra umožní kooperáciu medzi deťmi,
 • hra umožní hrať rôzne stratégie.

Hry s prvkami na rozvoj pohybových reakcií

 • chôdza - vzpriamená chôdza so súhrou paží a chôdza po schodoch,
 • beh - voľný beh v priestore a schopnosť pohotovo vybehnúť na dohovorený signál,
 • skok - poskok znožmo na mieste a preskok cez nízku prekážku,
 • lezenie - lezenie v podpore drepmo po rovine a vystupovanie a zostupovanie z rebríka,
 • hádzanie - kotúľanie lopty určeným smerom a hod horným oblúkom na cieľ,
 • rovnováha - chôdza po lane na zemi so zatvorenými očami a krátka výdrž v stoji na jednej nohe,
 • nelokomočné pohybové činnosti – zmeny polôh a pohybu tela na mieste – napr. „hra na sochy“, napodobňovacie cvičenia,
 • šport, turistika, tanec, bicyklovanie a iné sezónne aktivity.

Cvičenia na zhodnotenie úrovne hrubej motoriky

Pre 4-ročné deti

 • Stáť 15 sekúnd so zatvorenými očami, ruka je na prednej strane stehna. Nohy sú postavené za sebou, takže tvoria rovnú čiaru. Opustenie miesta a balansovanie sa hodnotí mínusom. Dovolené sú dva pokusy
 • So zatvorenými očami sa dotýkať ukazovákom špičky nosa striedavo pravou a ľavou rukou. Dovolené sú najviac tri pokusy pre každú ruku, z toho dva musia dopadnúť pozitívne.
 • Skákať zároveň obidvomi nohami na mieste. Za 5 sekúnd je nutné vykonať najmenej 7 – 8 skokov. Dovolené sú dva pokusy.
 • Klásť mince do škatuľky. Pred dieťa položiť 20 mincí (0,50 €) do 2 radov vo vzdialenosti 2 cm od seba. Za mince postaviť prázdnu škatuľku. Za 15 sekúnd má dieťa dominantnou rukou (pravák – pravou, ľavák – ľavou) vložiť do škatuľky najmenej 10 mincí. Zvláštne postavenie mincí nie je nutné. Pravidlom je, že ich nesmie do škatuľky hádzať. Dovolené sú 2 pokusy.
 • Dieťa má v predpažení opisovať rukami ľubovoľne veľké kruhy (obidvomi rukami rovnaké). Pravá ruka sa pohybuje v smere hodinových ručičiek, ľavá opačne. Rozhodujúce je, aby sa rytmus pohybu rúk a približná veľkosť kruhov zhodovali a dieťa zachováva po celý čas určený smer pohybu. Dovolené sú tri pokusy.
 • Stisnutie ruky. Dieťa má silno stisnúť dospelej osobe ruku – raz pravou, raz ľavou rukou. Stisnutie ruky nesmú sprevádzať mimické pohyby tváre, druhej ruky alebo tela.

Pre 5 - 6 ročné deti

 • Stáť 15 sekúnd so zatvorenými očami, ruka je na prednej strane stehna. Nohy sú postavené za sebou, takže tvoria rovnú čiaru. Opustenie miesta a balansovanie sa hodnotí mínusom. Dovolené sú dva pokusy.
 • List hodvábneho papiera s rozmermi 5 x 5 cm raz pravou, raz ľavou rukou v zvislej polohe stlačiť do guľôčky. Mínusom sa hodnotí prekročenie času, pomoc druhou rukou a nedostatočná pevnosť guľôčky. Čas pre dominantnú ruku je 15 sekúnd, pre ľavú ruku 20 sekúnd.
 • S otvorenými očami skákať 5m striedavo na pravej a ľavej nohe. Ruky sú ohnuté. Mínusom sa hodnotí odbočenie z rovnej čiary o viac ako 50 cm, dotyk zdvihnutej nohy so zemou, hojdanie rukou. Pre každú nohu sú povolené 2 pokusy.
 • Natáčanie nite dlhej 2m na cievku. Dieťa drží pevne cievku v ľavej ruke, pravou rukou má natočiť niť za 20 sekúnd (ľavou za 25 sekúnd). Ľaváci natáčajú opačne. Dovolené sú tri pokusy pre každú ruku.
 • Kladenie zápaliek do zápalkovej škatuľky. Na stôl pred dieťa položiť zápalkovú škatuľku, po jej obidvoch stranách poukladať 10 kusov zápaliek. Na znamenie musí dieťa pinzetovým úchopom (palcom a ukazovákom) obidvomi rukami súčasne vždy vložiť po jednej zápalke z obidvoch strán škatuľky. Za 20 sekúnd musí vložiť najmenej 5 zápaliek z každej strany. Dovolené sú dva pokusy.
 • Vyceriť zuby bez zbytočných mimických pohybov.

Uvedené informácie sme získali z Metodicko-pedagogického centra, z publikácie PaedDr. Oľgy Podprockej - Hodnotenie úrovne hrubej motoriky 5- až 6-ročných detí v materskej škole.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu