Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Odklad povinnej školskej dochádzky

Odklad povinnej školskej dochádzky
Foto: Shutterstock

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutočňuje každoročne v apríli a je povinný pre všetky deti, ktoré k 31.8. dovŕšia šesť rokov. Napriek dosiahnutému veku nie je každé dieťa na vstup do školy dostatočne pripravené. V tomto prípade má rodič právo požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Ako to prebieha?
O odklad povinnej školskej dochádzky žiada rodič písomnou formou na základe objektívnych dôvodov. Žiadosť zasiela spádovej základnej škole. Prikladá k nej vyjadrenie pediatra, resp. psychológa, logopéda alebo riaditeľa materskej školy. Konečné rozhodnutie ostáva na riaditeľovi základnej školy. Po zvážení všetkých faktorov môže odklad zamietnuť aj napriek žiadosti rodičov. V takom prípade dieťa musí v septembri nastúpiť do školy. Pokiaľ sa u neho v prvom polroku prejaví nedostatočná fyzická alebo mentálna zrelosť, existuje možnosť tzv. dodatočného odkladu. Dieťa preruší školskú dochádzku a vráti sa do materskej školy, resp. začne navštevovať nultý ročník základnej školy. 

Dôvody odkladu

Do prvého ročníka nastupuje dieťa s takou úrovňou telesného, rozumového, citového a sociálneho vývinu, ktorá mu bez problémov umožní spĺňať požiadavky školy.
Telesnú zrelosť a zdravotný stav posudzuje detský lekár. Veľmi malé, slabé, drobné deti sú ohrozené zvýšenou unaviteľnosťou, ale aj pocitom menejcennosti v kolektíve vyspelejších detí. V prípade chronických ochorení dieťa často vymeškáva dochádzku, môže zaostávať za spolužiakmi a postupne strácať záujem o učenie.
Sociálna pripravenosť sa prejavuje v rozličných oblastiach. Dieťa pripravené na školu by malo rozlišovať rôzne roly a diferencovať správanie, ktoré je s nimi spo­jené. Malo by vedieť, aké správanie je vhodné vo vzťahu k učiteľovi, či inej dospelej autorite. V adaptácii na školu hrá významnú úlohu aj úroveň verbál­nej komunikácie. Ak dieťa nerozumie učiteľovi, horšie sa orientuje v situácii a správa sa neadekvátne. Spravidla sa aj horšie cíti, máva strach, lebo je neisté. Dobrá znalosť vyučovacieho jazyka umožňuje dieťaťu prijímať infor­mácie a primeraným spôsobom ich interpretovať.
Budúci školák musí poznať údaje o sebe a svojej rodine, zvládnuť základnú hygienu a vedieť sa obliecť, obuť, najesť. Mal by byť prirodzene zvedavý, trpezlivý a  mať záujem učiť sa nové veci .
Častým dôvodom odkladu býva aj zlá grafomotorika.

Výhody a nevýhody odkladu

Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnú viaceré problémy. Dieťa nebude stačiť tempu vyučovania a začne zaostávať. V dôsledku toho bude mať zo seba zlý pocit a stratí pocit radosti.
Mnohí rodičia v snahe predĺžiť svojmu dieťaťu detstvo, žiadajú o odklad školskej dochádzky aj keď je ich potomok v poriadku. Niektorí rodičia odkladajú dochádzku svojho dieťaťa z obavy, ako zvládnu zmenu a nové úlohy v rodine. Iní získaný rok navyše využívajú k tomu, aby  dieťa dostali do prestížnejšej školy. V takýchto prípadoch hrozí, že ak premeškajú vhodný čas na zápis dieťaťa do školy, bude sa o rok v triede nudiť a nudu kompenzovať vyrušovaním a zabávaním sa počas vyučovania. Aj bezproblémoví žiaci dokážu prekvapiť poruchami správania, ktoré by ste nečakali.

Ako pracovať s dieťaťom, ktorému bol odporučený odklad školskej dochádzky?

Či už odklad školskej dochádzky odporučili odborníci alebo na to rodičia mali iný dôvod, treba počítať s tým, že odklad nie je uľahčenie, ale záväzok voči dieťaťu. Bude potrebné prekonať ťažkosti, ktoré mu zabránili v nástupe do školy. Celkový vývin dieťaťa a zrenie centrálnej nervovej sústavy určite napomáhajú vymiznutiu niektorých problémov a nedostatkov, ale v mnohých prípadoch je potrebné poskytnúť cielenú systematickú odbornú pomoc.
Pri deťoch, ktoré dostali odklad zo zdravotných dôvodov, je potrebné poradiť sa s lekárom, ktorý odporučí prostriedky a postupy na zvýšenie obranyschopnosti organizmu. V prípade sociálnej alebo emočnej nezrelosti je dôležité dopriať dieťaťu doma pocit zázemia, istoty, bezpečia a vyrovnané rodinné pomery, rovnako ako umožniť dieťaťu častejší kontakt s vrstovníkmi a dospelými. Výborným riešením je prihlásiť dieťa do materskej školy či do rôznych záujmových krúžkov.

Sú šesťročné deti pripravené na vstup do školy?

Odklad školskej dochádzky zažíva v našich školách obrovský boom a každoročne je vstup do prvého ročníka odložený väčšiemu počtu detí. Stáva sa , že do prvej triedy nastupujú deti, ktoré dovŕšili 6 rokov v auguste, spolu s deťmi, ktoré majú 7 rokov v septembri i so staršími deťmi, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky v predošlom roku. V niektorých triedach sa tak môžu stretnúť deti s takmer dvojročným vekovým rozdielom. Matky a otcovia sa obávajú, že ich potomok nemusí v konkurencii starších detí obstáť. Každý rodič chce mať primárne úspešné dieťa a zvažuje, či jeho šesťročné dieťa obstojí v konkurencii sedem a viac ročných detí. Niet sa čo čudovať, že sa začne zaujímať o odklad školskej dochádzky.  Na jednej strane je nezrelé dieťa v školskom prostredí ohrozené zlyhaním a neúspešnosťou, no na druhej strane je možné pri zrelom dieťati prepásť vhodný okamih, kedy je pripravené začať s učením. Samozrejme, schopnosti a návyky dôležité pre školu dieťa nezíska len tým, že dosiahne vek šesť rokov. Každé dieťa sa vyvíja vlastným tempom, je ovplyvňované množstvom rôznych faktorov a rodič si musí uvedomiť, čo všetko sa pre dieťa vstupom do školy zmení. V prípade nejasností alebo pochybností je dobré, ak požiada o radu učiteľku v materskej škole, resp. odborníkov z poradenských centier.

 

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu

Zavrieť reklamu